ไม่สามารถติดต่อ database เพื่อเช็คว่ามีหมวดหมู่ที่จะประกาศได้ 1